Polisi preifatrwydd a chwci

Wedi'i Ddiweddaru Ddiwethaf: Chwefror 21, 2020

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio Ein polisïau a'n gweithdrefnau ynghylch casglu, defnyddio a datgelu Eich gwybodaeth pan fyddwch Chi'n defnyddio'r Gwasanaeth ac yn dweud wrthych am Eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn Chi.

Rydym yn defnyddio'ch data personol i ddarparu a gwella'r gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Dehongli a diffiniadau

Dehongli

Mae gan eiriau y mae eu llythyr cychwynnol wedi'i gyfalafu ystyron diffiniedig o dan yr amodau canlynol.

Bydd i'r diffiniadau canlynol yr un ystyr ni waeth a ydyn nhw'n ymddangos yn yr unigol neu'r lluosog.

Diffiniadau

At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn:

 • Chi yn cyfeirio at y person sy'n cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth, neu'r cwmni neu endid cyfreithiol arall y mae'r person hwnnw ar ei ran yn cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth, fel sy'n berthnasol.
 • cwmni (cyfeirir ato fel “la Compañía”, “Nosotros”, “Nos” neu “Nuestro” yn y Cytundeb hwn) yn cyfeirio at planetariodevitoria.org.
 • Cyswllt yn golygu endid sy’n rheoli, yn cael ei reoli gan, neu o dan reolaeth gyffredin gyda phlaid, lle mae “rheolaeth” yn golygu perchnogaeth o 50% neu fwy o’r cyfranddaliadau, llog ecwiti, neu warantau eraill sydd â hawl i bleidleisio ar gyfer ethol cyfarwyddwyr neu eraill. awdurdod rheoli.
 • Cyfrif yw cyfrif unigryw a grëwyd i chi gael mynediad i'n Gwasanaeth neu rannau o'n Gwasanaeth.
 • Gwefan cyfeiriwch at planetariodevitoria.org, sydd ar gael o https://planetariodevitoria.org
 • gwasanaeth yn cyfeirio at y wefan.
 • gwlad yn cyfeirio at: Pacistan
 • Darparwr gwasanaeth yw unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy'n prosesu'r data ar ran y Cwmni. Yn cyfeirio at gwmnïau neu unigolion trydydd parti a gyflogir gan y Cwmni i hwyluso'r Gwasanaeth, i ddarparu'r Gwasanaeth ar ran y Cwmni, i berfformio gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth, neu i helpu'r Cwmni i ddadansoddi sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.
 • Gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol trydydd parti yn cyfeirio at unrhyw wefan neu unrhyw wefan rhwydwaith cymdeithasol lle gall Defnyddiwr fewngofnodi neu greu cyfrif i ddefnyddio'r Gwasanaeth.
 • Personau Datos yw unrhyw wybodaeth sy'n gysylltiedig â pherson dynodedig neu adnabyddadwy.
 • Cwcis yn ffeiliau bach y mae gwefan yn eu gosod ar eich cyfrifiadur, dyfais symudol, neu unrhyw ddyfais arall, sy'n cynnwys manylion eich hanes pori ar y wefan honno, ymhlith eu defnydd niferus.
 • Data defnydd yn cyfeirio at y data a gesglir yn awtomatig, naill ai'n cael ei gynhyrchu trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth neu gan isadeiledd y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd yr ymweliad â'r dudalen).

Casglu a defnyddio'ch data personol

Mathau o ddata a gasglwyd

Personau Datos

Wrth ddefnyddio Ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i Chi ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy benodol y gellir ei defnyddio i gysylltu â Chi neu eich adnabod chi. Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cyfeiriad e-bost
 • Enw cyntaf ac olaf
 • Data defnydd

Data defnydd

Cesglir data defnydd yn awtomatig pan ddefnyddiwch y gwasanaeth.

Gall data defnydd gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich dyfais (er enghraifft, cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth rydych chi'n ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, dyfais unigryw dynodwyr a data diagnostig eraill.

Pan fyddwch yn cyrchu'r Gwasanaeth trwy ddyfais symudol, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r math o ddyfais symudol rydych chi'n ei defnyddio, adnabod unigryw eich dyfais symudol, cyfeiriad IP eich dyfais symudol, eich ffôn symudol. system weithredu dyfeisiau, y math o borwr Rhyngrwyd symudol rydych chi'n ei ddefnyddio, dynodwyr dyfeisiau unigryw, a data diagnostig arall.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth y mae eich porwr yn ei hanfon bob tro y byddwch chi'n ymweld â'n Gwasanaeth neu pan fyddwch chi'n cyrchu'r Gwasanaeth trwy ddyfais symudol.

Technolegau olrhain a chwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain gweithgaredd ar ein gwasanaeth a storio gwybodaeth benodol. Y technolegau olrhain a ddefnyddir yw bannau, tagiau a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi Ein Gwasanaeth.

Gallwch gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwci neu nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na dderbyniwch gwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o'n Gwasanaeth.

Gall cwcis fod yn gwcis "parhaus" neu "sesiwn". Mae cwcis parhaus yn aros ar eich cyfrifiadur personol neu ddyfais symudol pan fyddwch yn mynd all-lein, tra bod cwcis sesiwn yn cael eu dileu cyn gynted ag y byddwch yn cau eich porwr gwe.

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn a chwcis parhaus at y dibenion a nodir isod:

 • Cwcis angenrheidiol / hanfodol Math: Cwcis Sesiwn a Reolir gan: Ni Pwrpas: Mae'r cwcis hyn yn hanfodol i ddarparu'r gwasanaethau sydd ar gael trwy'r wefan ac i'ch galluogi i ddefnyddio rhai o'i swyddogaethau. Maent yn helpu i ddilysu defnyddwyr ac atal defnydd twyllodrus o gyfrifon defnyddwyr. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu'r gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw a dim ond i ddarparu'r gwasanaethau hynny rydyn ni'n defnyddio'r cwcis hyn.
 • Hysbysiad derbyn cwcis / polisi cwcis Math: Cwcis Cyson a Reolir gan: Ni Pwrpas: Mae'r cwcis hyn yn nodi a yw defnyddwyr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar y wefan.
 • Cwcis ymarferoldeb Math: Cwcis Parhaus Gweinyddir gan: Ni Pwrpas: Mae'r cwcis hyn yn ein galluogi i gofio'r dewisiadau a wnewch pan fyddwch yn defnyddio'r wefan, megis cofio eich manylion mewngofnodi neu eich dewis iaith. Pwrpas y cwcis hyn yw rhoi profiad mwy personol i chi a’ch atal rhag gorfod ail-gofnodi eich dewisiadau bob tro y byddwch yn defnyddio’r wefan.
 • Cwcis olrhain a pherfformiad Math: Cwcis Cyson a Reolir gan: Trydydd Partïon Pwrpas: Defnyddir y cwcis hyn i olrhain gwybodaeth am draffig i'r wefan a sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan. Gall y wybodaeth a gesglir trwy'r cwcis hyn eich adnabod chi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol fel ymwelydd unigol. Mae hyn oherwydd bod y wybodaeth a gesglir yn gyffredinol wedi'i chysylltu â dynodwr ffugenw sy'n gysylltiedig â'r ddyfais rydych chi'n ei defnyddio i gael mynediad i'r wefan. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r cwcis hyn i brofi hysbysebion, tudalennau, nodweddion neu nodweddion newydd y wefan i weld sut mae ein defnyddwyr yn ymateb.
 • Targedu a hysbysebu cwcis Math: Cwcis Parhaol a Weinyddir gan: Trydydd Partïon Pwrpas: Mae'r cwcis hyn yn olrhain eich arferion pori er mwyn ein galluogi i ddangos hysbysebion i chi sy'n fwy tebygol o fod o ddiddordeb i chi. Mae'r cwcis hyn yn defnyddio gwybodaeth am eich hanes pori i'ch grwpio gyda defnyddwyr eraill sydd â diddordebau tebyg. Yn seiliedig ar y wybodaeth honno, a gyda’n caniatâd ni, gall hysbysebwyr trydydd parti osod cwcis i’w galluogi i arddangos hysbysebion y credwn fydd yn berthnasol i’ch diddordebau tra byddwch ar wefannau trydydd parti.

I gael mwy o wybodaeth am y cwcis rydyn ni'n eu defnyddio a'ch dewisiadau ynglŷn â chwcis, ewch i'n Polisi Cwcis.

Defnyddio'ch data personol

Gall y Cwmni ddefnyddio Data Personol at y dibenion a ganlyn:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth , gan gynnwys monitro'r defnydd o'n Gwasanaeth.
 • I reoli'ch cyfrif: i reoli'ch cofrestriad fel defnyddiwr y gwasanaeth. Efallai y bydd y Data Personol a roddwch yn rhoi mynediad ichi i wahanol swyddogaethau'r Gwasanaeth sydd ar gael i chi fel defnyddiwr cofrestredig.
 • Ar gyfer cyflawni contract: datblygu, cyflawni a gweithredu'r contract prynu ar gyfer y cynhyrchion, yr eitemau neu'r gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu neu unrhyw gontract arall gyda ni trwy'r Gwasanaeth.
 • I gysylltu â chi: I gysylltu â chi trwy e-bost, galwadau ffôn, SMS neu ddulliau cyfathrebu electronig cyfatebol eraill, megis hysbysiadau awtomatig o raglen symudol ynghylch diweddariadau neu gyfathrebiadau llawn gwybodaeth sy'n ymwneud â swyddogaethau, cynhyrchion neu wasanaethau ar gontract, gan gynnwys diweddariadau diogelwch, pan fo angen neu pan fo'n rhesymol. ar gyfer ei weithredu.
 • I ddarparu i chi newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig ac sy'n debyg i'r rhai yr ydych eisoes wedi'u prynu neu ymholi amdanynt, oni bai eich bod wedi dewis peidio â gwneud hynny. derbyn gwybodaeth o'r fath.
 • I reoli'ch ceisiadau: i wasanaethu a rheoli eich ceisiadau ar ein rhan.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Gyda darparwyr gwasanaeth: Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda darparwyr gwasanaeth i fonitro a dadansoddi'r defnydd o'n Gwasanaeth, i ddangos hysbysebion i chi sy'n helpu i gefnogi a chynnal ein Gwasanaeth, i gysylltu â chi, i hysbysebu i chi ar wefannau trydydd parti ar ôl i chi ymweld â'n Gwasanaeth , neu i brosesu taliadau.
 • Ar gyfer trosglwyddiadau busnes: Efallai y byddwn yn rhannu neu'n trosglwyddo'ch gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad ag, neu yn ystod trafodaethau, unrhyw uno, gwerthu asedau'r Cwmni, cyllido, neu gaffael ein busnes i gyd neu ran ohono gan gwmni arall.
 • Gyda chysylltiadau: Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â’n partneriaid, ac os felly byddwn yn ei gwneud yn ofynnol iddynt gydymffurfio â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae cwmnïau cysylltiedig yn cynnwys ein rhiant-gwmni ac unrhyw is-gwmnïau, partneriaid menter ar y cyd neu gwmnïau eraill yr ydym yn eu rheoli neu sydd o dan reolaeth gyffredin gyda ni.
 • Gyda phartneriaid busnes: Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda'n partneriaid busnes i gynnig rhai cynhyrchion, gwasanaethau neu hyrwyddiadau i chi.
 • Gyda defnyddwyr eraill: pan fyddwch yn rhannu gwybodaeth bersonol neu fel arall yn rhyngweithio mewn mannau cyhoeddus gyda defnyddwyr eraill, gall gwybodaeth o'r fath gael ei gweld gan bob defnyddiwr a gellir ei dosbarthu'n gyhoeddus y tu allan. Os ydych chi'n rhyngweithio â defnyddwyr eraill neu'n cofrestru trwy wasanaeth rhwydweithio cymdeithasol trydydd parti, efallai y bydd eich cysylltiadau ar y gwasanaeth rhwydweithio cymdeithasol trydydd parti yn gweld eich enw, proffil, delweddau, a disgrifiad o'ch gweithgaredd. Yn yr un modd, bydd defnyddwyr eraill yn gallu gweld disgrifiadau o'ch gweithgaredd, cyfathrebu â chi a gweld eich proffil.

Cadwraeth eich data personol

Bydd y Cwmni yn cadw eich data personol dim ond cyhyd ag y bo angen at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio eich data personol i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os oes angen i ni gadw eich data i gydymffurfio â chyfreithiau perthnasol), datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau a’n polisïau cyfreithiol.

Bydd y Cwmni hefyd yn cadw'r Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir data defnydd am gyfnod byrrach o amser, ac eithrio pan ddefnyddir y data hyn i gryfhau diogelwch neu wella ymarferoldeb ein gwasanaeth, neu mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i gadw’r data hyn am gyfnodau hwy o amser.

Trosglwyddo eich data personol

Mae eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, yn cael ei phrosesu yn swyddfeydd gweithredu'r Cwmni ac mewn unrhyw leoliadau eraill lle mae'r partïon sy'n ymwneud â'r prosesu wedi'u lleoli. Mae'n golygu y gellir trosglwyddo'r wybodaeth hon a'i chynnal ar gyfrifiaduron y tu allan i'ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle gallai cyfreithiau diogelu data fod yn wahanol i rai eich awdurdodaeth.

Mae eich caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi'i ddilyn gan Eich cyflwyniad gwybodaeth o'r fath yn cynrychioli Eich cytundeb i'r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd y Cwmni yn cymryd pob cam sy’n rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod Eich data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo Eich Data Personol i sefydliad neu wlad yn digwydd oni bai bod rheolaethau digonol ar waith, gan gynnwys la seguridad Tus. data a gwybodaeth bersonol.

Datgelu eich data personol

Trafodion masnachol

Os yw'r Cwmni'n ymwneud ag uno, caffael neu werthu asedau, gellir trosglwyddo'ch data personol. Byddwn yn eich hysbysu cyn i'ch data personol gael ei drosglwyddo a'i fod yn ddarostyngedig i bolisi preifatrwydd gwahanol.

Cymhwyso'r gyfraith

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y gofynnir i’r Cwmni ddatgelu eich data personol os oes angen yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (er enghraifft, llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion cyfreithiol eraill

Gall y Cwmni ddatgelu eich data personol os yw'n credu'n ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Amddiffyn ac amddiffyn hawliau neu eiddo'r Cwmni
 • Atal neu ymchwilio i afreoleidd-dra posibl mewn perthynas â'r Gwasanaeth
 • Amddiffyn diogelwch personol Defnyddwyr Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • Amddiffyn eich hun rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch eich data personol

Mae diogelwch eich data personol yn bwysig i ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd na dull storio electronig 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy'n fasnachol dderbyniol i amddiffyn eich data personol, ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Gwybodaeth fanwl am brosesu eich data personol

Mae gan ddarparwyr gwasanaeth fynediad i'ch data personol yn unig i gyflawni eu tasgau ar ein rhan ac mae'n ofynnol iddynt beidio â'i ddatgelu na'i ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall.

Dadansoddeg

Efallai y byddwn yn defnyddio darparwyr gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi'r defnydd o'n Gwasanaeth.

hysbysebu

Efallai y byddwn yn defnyddio darparwyr gwasanaeth i ddangos hysbysebion i chi sy'n helpu i gefnogi a chynnal ein gwasanaeth.

ailfarchnata ymddygiadol

Mae'r Cwmni'n defnyddio gwasanaethau ail-argraffu i hysbysebu i chi ar wefannau trydydd parti ar ôl i chi ymweld â'n Gwasanaeth. Rydym ni a'n darparwyr trydydd parti yn defnyddio cwcis i riportio, optimeiddio a gweini hysbysebion yn seiliedig ar eich ymweliadau blaenorol â'n Gwasanaeth.

Preifatrwydd plant

Nid yw ein Gwasanaeth ar gyfer unrhyw un dan 13 oed. Nid ydym yn casglu gwybodaeth adnabod bersonol hysbys unrhyw un o dan 13 oed. Os ydych yn offeiriad neu warcheidwad a’ch bod yn gwybod bod eich plentyn wedi darparu data personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod wedi casglu data personol gan unrhyw berson o dan 13 oed heb ddilysu caniatâd rhieni, rydym yn cymryd camau i ddileu'r wybodaeth hon o'n gweinyddion.

Gallwn hefyd gyfyngu ar y ffordd yr ydym yn casglu, defnyddio a storio rhywfaint o wybodaeth Defnyddwyr rhwng 13 a 18 oed. Mewn rhai achosion, mae hyn yn golygu na fyddwn yn gallu darparu swyddogaeth benodol y Gwasanaeth i'r defnyddwyr hyn.

Os bydd angen i ni ddibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth a bod angen caniatâd rhiant ar eich gwlad, efallai y bydd angen eich caniatâd rhiant arnom cyn i ni gasglu a defnyddio'r wybodaeth honno.

Dolenni i wefannau eraill

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym Ni. Os cliciwch ar ddolen trydydd parti, cewch eich cyfeirio at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Nid ydym yn rheoli nac yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion gwefannau neu wasanaethau trydydd parti.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn eich hysbysu trwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar Ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r dyddiad “Diweddarwyd Diwethaf” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe'ch anogir i adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd ar gyfer newidiadau. Mae newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, gallwch cysylltwch â ni .

blog gofod